Find the book you need
...

Resource by:

សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅឆ្នាំ២០១៦

 • Category: សៀវភៅច្បាប់
 • Author: Ministry of labor and vocational training
 • Abstract: ืN/A
 • Language: Khmer
 • Document Type: PDF
 • Publication Type: N/A
 • Publisher: N/A
 • Publication Location: Cambodia
 • Date: 2016
 • Volume: 0
 • Page: 32 pages
 • Issue: 0
 • ISSN: 0
 • ISBN: N/A

User who viewed this item also viewed


...
ជំពូកទី៣អត្រានុកូលដ្ឋានអាពាហ៍ព…

សៀវភៅច្បាប់

...
សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធលើអចលនទ្រព…

សៀវភៅច្បាប់

...
សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំ…

សៀវភៅច្បាប់

...
សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធលើប្រាក់បៀ…

សៀវភៅច្បាប់

...
សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធកាត់ទុកលើន…

សៀវភៅច្បាប់

...
សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធប៉ាតង់

សៀវភៅច្បាប់

...
គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម…

សៀវភៅច្បាប់

...
កម្ពុជា និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មព…

សៀវភៅច្បាប់